Rosikon press

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego rosikonpress.com

§ 1. Definicje
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:
Administrator/Sprzedawca - Grażyna Kasprzycka – Rosikoń, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Rosikon Press Grażyna Kasprzycka - Rosikoń”, z siedzibą w Izabelinie (05-080), przy ul. Dębów 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 527-100-31-25 oraz REGON 011079786, właściciel i administrator sklepu internetowego rosikonpress.com;
Sklep – prowadzony przez Administratora sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową rosikonpress.com;
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie na produkty dostępne w Sklepie;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);
Produkt – dostarczone przez Sprzedawcę produkty, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu, wskazujące m.in. na: rodzaj i ilość Produktu dostępnego w Sklepie w chwili składania Zamówienia, cenę, miejsce wydania Produktu, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Produktu o parametrach wyrażonych w Zamówieniu;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego rosikonpress.com;

§ 2. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, prawa oraz obowiązki Klienta i Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży Produktów, odstąpienia od Umowy sprzedaży, tryb postępowania reklamacyjnego jak i zasady ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Klientów, w tym składających Zamówienia. Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
2. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefon wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty dostępne w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu się w trybie określonym w § 3 albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji.
4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty w nim dostępne, niezbędne jest:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
b) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
c) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript;
d) aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym ingerowanie w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.
6. Sprzedaż Produktów udostępnianych w Sklepie odbywa się poprzez sieć Internet w formie Umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.
7. Przedmiotem transakcji w Sklepie są towary uwidocznione na stronach internetowych Sklepu w chwili składania Zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 7.
8. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
9. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Rejestracja
1. Rejestracja w Sklepie jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
2. W celu rejestracji w Sklepie (założenia Konta) należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować Regulamin Sklepu oraz Politykę prywatności Sklepu.
3. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klientów zawartych w formularzu rejestracyjnym. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do utworzenia Konta i prawidłowej realizacji Zamówienia. Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym zostaje utworzone Konto Klienta.
4. Wraz z dokonaniem rejestracji Klient akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Klienta wymagań i warunków. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
5. W wyniku prawidłowej rejestracji następuje zawarcie pomiędzy Administratorem a Klientem nieodpłatnej, zawartej na czas nieoznaczony Umowy na świadczenie przez Administratora na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu.
6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu w Sklepie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Klienta chroniony jest wybranym przez niego hasłem.
7. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien zaktualizować swój profil w Koncie, przy czym dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie mogą być przez Klienta usuwane w trakcie korzystania z usług Sklepu, a w takiej sytuacji Klient może usunąć całe Konto.
8. Podane przez Klienta w trakcie procesu rejestracyjnego dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w § 9 poniżej oraz w Polityce prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com, dostępnej na stronach internetowych Sklepu.
9. Każda osoba/podmiot może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Klienta. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na Konto, Klient nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Klient loguje się do Sklepu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Sklepu.
10. Klient jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych Sklepu, w tym z założonego przez siebie Konta, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Klienta adresu e-mail do komunikacji z Klientem w celu weryfikacji statusu jego Konta, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i/lub świadczeniem przez Administratora usług na rzecz Klienta w ramach Sklepu (w szczególności do wysyłania powiadomień o istotnych zmianach w Sklepie lub komunikatów o stanie technicznym Sklepu) oraz w celach związanych ze złożonym przez Klienta Zamówieniem.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta w każdej chwili. Wypowiedzenie Umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Wypowiedzenia Umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Sklepu wskazany w zakładce „Kontakt” na stronach internetowych Sklepu lub też pisemnie na adres Sprzedawcy podany w § 1 powyżej. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi Konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta w Sklepie.
13. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia Konta Klienta (wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta) w przypadku, gdy:
a) Klient podejmuje działania (lub wykorzystuje Konto) w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone. W takiej sytuacji Administrator może ponadto czasowo ograniczyć dostęp do wybranych usług świadczonych przez Administratora i uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient odzyskuje dostęp do pierwotnego Konta.

§ 4. Zamówienia
1. Klient może złożyć Zamówienie na wybrane przez siebie Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Sklepu poprzez swoje Konto (dotyczy osób, które zarejestrowały się w Sklepie i założyły Konto) lub skorzystać z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji oraz:
a) wskazać na Produkty dostępne w Sklepie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA” (lub równoważną);
b) wybrać miejsce i sposób dostawy;
c) wybrać walutę, w której będzie dokonywana płatność spośród walut wskazanych w formularzu;
d) wskazać w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane nabywcy i odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa lub zaznaczyć opcję odbioru osobistego a także podać numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy;
e) wskazać dane do faktury, jeśli są inne niż podane dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) wybrać formę płatności;
g) potwierdzić Zamówienie, w tym łączną cenę Zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie przycisku „Zamówienie i płacę” (lub innego równoważnego). Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego równoważnego) – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.
3. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu/Produktów.
4. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Zamówione Produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi zawarcia Umowy sprzedaży oraz istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia.
5. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem Produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego – o ile taka forma odbioru jest przewidziana w Sklepie.
6. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klientów podanych przez Klientów w trakcie procesu składania Zamówienia. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania Zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie Zamówienia Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację Zamówienia.
7. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Produktu wybranego przez Klienta. W przypadku, gdy objęty Zamówieniem wybrany Produkt i/lub część Produktów z Zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i ewentualnym terminem jego dostępności oraz realizacji Zamówienia, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego Zamówienia lub brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedawcy, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji Zamówienia przez Klienta, a Zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za Produkt – Sprzedawca zwróci Klientowi opłaconą należność za Zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania Zamówienia. Jeśli Zamówienie będzie realizowane częściami z powodu braku Produktów zamówionych przez Klienta, Klient ponosi wyłącznie koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z dodatkowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego ponosi Sprzedawca. Niezależnie od uprawnień Klienta opisanych powyżej, w przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za towar – Sprzedawca zwróci Klientowi opłaconą należność za Zamówienie wraz z dokonanymi kosztami wysyłki, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania Zamówienia.

§ 5. Ceny towarów i płatności
1. Ceny podawane przy Produktach dostępnych w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zaś w razie wyboru przez Klienta w formularzu zamówienia innej waluty – w tejże walucie) i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane w Sklepie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Do łącznej ceny Zamówienia zostanie doliczony koszt wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru w wysokości wskazanej w Zamówieniu. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów oraz ich dostawy, zgodnie z wybraną przez Klienta formą wysyłki, jest przedstawiana Klientowi w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego Zamówienia oraz w wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wysłanej przez Sprzedawcę.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione przez siebie Produkty:
a) przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez szybki system płatności internetowej dostępny w Sklepie;
b) za pobraniem, gotówką przy odbiorze – należność pobiera kurier/listonosz lub pracownik punktu odbioru, przy czym w przypadku, gdy zamawiany Produkt ma być dostarczony poza granice Polski, płatność można dokonać wyłącznie poprzez formę płatności wskazaną w pkt. a) powyżej (nie ma możliwości dokonania płatności przy odbiorze).
Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach Sklepu.
3. W tytule przelewu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę oraz nr zamówienia. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.
4. Sprzedawca po realizacji Zamówienia wystawia i dostarcza Klientowi dokument sprzedaży (fakturę VAT lub paragon).
5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy za zamówione Produkty w terminie 14 dni od przyjęcia Zamówienia do realizacji (nie dotyczy sytuacji dokonywania płatności za pobraniem) powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich Produktów, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych Produktów, dodawania i wycofywania Produktów z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, udzielania rabatów, kodów zniżkowych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Klienta Zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Sklepie nie stanowią inaczej.
8. O ile dane Produkty dostępne w Sklepie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu Produktu.

§ 6. Koszty wysyłki i dostawa
1. Na czas realizacji Zamówienia składa się odebranie Zamówienia, kompletacja i wysyłka towaru, przy czym Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
2. Zamówione produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich lub innych przewoźników, w zależności od wybranej przez Zamawiającego opcji dostępnej w Sklepie, pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.
3. Wysyłka prawidłowo zamówionych Produktów odbywa się w określony w Zamówieniu sposób, do 5 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym czas dostawy deklarowany przez przewoźnika na terenie Polski wynosi:
a) w przypadku Poczty Polskiej – ok. 2-4 dni robocze;
b) w przypadku firm kurierskich – ok. 1 dzień roboczy.
4. W niektórych przypadkach – o ile jest to wskazane w trakcie składania Zamówienia oraz jest przewidziana taka opcja w Sklepie - istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w punktach odbioru osobistego, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej Sklepu w odpowiedniej zakładce.
5. Koszt dostawy zamówionych produktów ponosi Klient i są one doliczane do łącznej wartości Zamówienia, przy czym obowiązują koszty wysyłki każdorazowo wskazane w Sklepie, uwzględniające taryfikatory przewoźników.
6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

§ 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot towaru
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 powyżej, jest odesłanie zamówionej rzeczy (Produktu) na adres Sprzedawcy wskazany w § 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (Produktu) na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Koszty odesłania do Sprzedawcy zamówionych Produktów ponosi Konsument.
4. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od Umowy sprzedaży (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Produktu) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Sprzedawca przesyła Klientowi wzór formularza o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wraz z pouczeniem o prawie korzystania z odstąpienia od Umowy sprzedaży każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

§ 8. Reklamacje
1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wadą fizyczną Produktu jest niezgodność dostarczonych Produktów z Umową sprzedaży. Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
4. Reklamacje dotyczące w szczególności realizacji Zamówienia i zakupionych Produktów, w tym niezgodności Produktu z Zamówieniem, jak również związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email handel@rosikonpress.com lub listownie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres, datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania, adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji Produktu ponadto reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci całą należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Naprawiony lub wymieniony Produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedawcy.
9. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
10. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, zaś Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. 1-8 powyżej.
11. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Decyzja Sprzedawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9. Dane osobowe
1. Dokonując rejestracji Konta, składając Zamówienie lub zapisując się na newsletter Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia Konta, dokonywania zakupów lub otrzymywania newslettera. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Administratora.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Grażyna Kasprzycka – Rosikoń, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Rosikon Press Grażyna Kasprzycka - Rosikoń”, z siedzibą w Izabelinie (05-080), przy ul. Dębów 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 527-100-31-25 oraz REGON 011079786.
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi użytkownik może kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Rosikon Press, ul. Dębów 4 (05-080 Izabelin) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: handel@rosikonpress.com.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, przeprowadzania postępowania reklamacyjnego, przeprowadzania procedury zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, a jeśli Klient wyrazi odrębną zgodę również w celu przesyłania biuletynu informacyjnego (Newslettera) Sklepu, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w dokumencie Polityka prywatności znajdującym się na stronie internetowej Sklepu.

§ 10. Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym/zamówienia lub w terminie późniejszym poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu „Newsletter” oraz kliknięcia pola „Zapisz”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w/w informacji handlowych poprzez zgłoszenie takiej prośby do Sprzedawcy.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Klienta (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdorazowej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów Sklepu co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu na stronie startowej Sklepu oraz dodatkowo przesłanie jej na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu, w tym usunąć swoje Konto.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25/05/2018.
5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Prawo odstąpienia od umowy
Jeżeli jesteście Państwo Konsumentem tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie internetowym rosikonpress.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Rosikon Press, al. Dębów 4, 05-080 Izabelin - Warszawa, tel.: 227226666., mail: handel@rosikonpress.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia dokonali Państwo zakupu więcej niż jednego Produktu, niezbędne jest podanie czy odstępują Państwo w całości, czy w części od zawartej umowy. W sytuacji braku stosownej informacji, przyjmuje się, iż dokonali Państwo odstąpienia w całości od zawartej umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Rosikon Press, al. Dębów 4, 05-080 Izabelin - Warszawa, tel.: 227226666., mail: handel@rosikonpress.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) oraz opcjonalnie numer zamówienia
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.